อุดมการณ์

 

การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามความถูกต้อง เป็นธรรม และ ซื่อสัตย์ ดังนั้น
คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

 
  • ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

  • มุ่งมั่นในความซื่อสัตย์

  • เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

  • ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อคู่ค้า