ท่อ ยู-พีวีซี สำหรับ งานรับแรงดัน และ งานระบายน้ำ

PRESSURE WORK & DRAINAGE WORK FOR U-PVC PIPE 

PRESSURE WORK FOR PVC PIPE
ท่อพีวีซี สำหรับ งานรับแรงดัน

DRAINAGE WORK FOR PVC PIPE
ท่อพีวีซี สำหรับ งานระบายน้ำ

SRR WORK FOR PVC PIPE
ท่อพีวีซี สำหรับ งานแหวนยาง